Regulamin Hotelu Herbal

 

Witamy w Hotelu Herbal!

Zarządzająca obiektem firma Castellum oraz szerokie grono naszych pracowników
będzie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu,
który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu zarówno Państwu,
jak i pozostałym naszym Gościom.

 

 

§1  Przedmiot regulaminu

 

 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu Gościem jest osoba korzystająca z usług hotelu.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Herbal. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Gościa karty meldunkowej oraz poprzez dokonanie innych czynności związanych z zagwarantowaniem pobytu - w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując czynności wymienionych w poprzednim zdaniu Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Herbal.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji, a także możliwy do pobrania ze strony www.herbalhotel.pl.
 5. Opiekunem, doradcą i informatorem Gości jest hotelowa Recepcja (numer wewnętrzny 100 - dostępny z telefonów w pokojach).

 

§2  Doba hotelowa

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu Gościa do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu trwania pobytu podczas wynajmu pokoju, domyślnym czasem pozostaje jedna doba.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00 w dniu pierwotnie planowanego wyjazdu.
 5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi w danym dniu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w hotelu w przypadku braku dostępności pokoi, bądź niedokonania wcześniej przez Gościa płatności za dotychczasowy okres pobytu.
 7. Opłata za pobyt jest pobierana w momencie meldowania się Gościa w hotelu - za cały deklarowany pobyt z góry.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, opłata za jej niewykorzystaną część nie jest zwracana.
 9. W przypadku niespełnienia warunków określonych w §2 ust. 4 i 5 - za wcześniejszą zgodą Recepcji - Gość może przedłużyć swój pobyt w pokoju za dodatkową opłatą według następujących zasad: 
 10. a. przedłużenie doby do godz. 20:00 w danym dniu podlega opłacie w wysokości połowy stawki doby hotelowej obowiązującej w danym dniu,
 11. b. przedłużenie doby o kolejną godzinę po godzinie 20:00 skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej stawki doby hotelowej obowiązującej w danym dniu i jest realizowane w miarę dostępności pokoi.

 

§3  Rezerwacja i meldunek
 

 1. Podstawą zameldowania Gościa w hotelu jest pełnoletniość, okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz uzupełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w hotelu wyłącznie podczas pobytu z prawnym opiekunem i pod opieką osób dorosłych.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
 4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00 - po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Recepcji hotelu oraz uzyskaniu zgody.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do zablokowania środków na karcie kredytowej Gościa (preautoryzacja) lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo do 300,00 zł / na dobę na dodatkowe usługi.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji po upływie terminu bezpłatnej anulacji oraz w przypadku niepojawienia się Gości w obiekcie Hotel obciąży Gościa zgodnie z ustalonymi w rezerwacji warunkami.

 

§4  Usługi noclegowe i usługi dodatkowe
 

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Cisza nocna w hotelu obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi personelowi natychmiastową reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 4. Hotel zapewnia:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  4. sprzątanie pokoju oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń możliwie podczas nieobecności Gościa w pokoju, albo w jego obecności wówczas, gdy wyraził takie życzenie,
  5. wynajęcie pokoju sprawnego pod względem technicznym. W przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być natychmiastowo usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój na inny - w pełni sprawny lub w inny sposób złagodzić zaistniałe niedogodności.

5. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
 3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w sejfie hotelowym, albo bagażu w bagażowni - w czasie pobytu Gościa w hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminie innym, niż pobyt Gościa oraz bagażu nieposiadającego cech bagażu osobistego, bądź zawierającego materiały niebezpieczne.

 

§5  Odpowiedzialność Gości

 

 1. Na terenie hotelu dzieci w wieku poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych - prawnych opiekunów. Opiekunowie prawni będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej po wyjeździe Gościa, za szkody wyrządzone podczas jego pobytu, wliczając w to również wyłączenie z użytku pokoju niedopuszczonego do sprzedaży z powodu wyrządzonych przez Gościa zniszczeń.
  2a. Taryfikator opłat za uszkodzenia oraz niestandardowe sprzątanie:
  - sprzątanie niestandardowe - 200,00 PLN
  - zabranie/uszkodzenie małego ręcznika - 50,00 PLN/sztuka

  - zabranie/uszkodzenie dużego ręcznika - 100,00 PLN/sztuka
  - zabranie/uszkodzenie pościeli - 500,00 PLN/ komplet
  - uszkodzenie mebli - 500,00 PLN/ sztuka
  - zabranie/zniszczenie suszarki do włosów - 300,00 PLN

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu i uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz ewentualne zniszczenia, a następnie do opuszczenia hotelu.
 2. Opuszczając pokój Gość ze względów bezpieczeństwa jest zobowiązany do zakręcenia kranów oraz sprawdzenia zamknięcia drzwi, a w razie opuszczania terenu hotelu również do pozostawienia klucza w recepcji. Za jego utratę hotel obciąży Gościa opłatą w wysokości 50 zł.
 3. Pobranie klucza może nastąpić wyłącznie po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem lub karty pobytu.
 4. Po każdorazowym wejściu do pokoju oraz wyjściu Gość powinien zamknąć dokładnie drzwi oraz sprawdzić, czy na pewno są one zamknięte. W przypadku usterki mechanizmu zamykania drzwi należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Recepcji hotelu.
 5. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie tego zakazu hotel obciąży Gościa opłatą w wysokości 500 zł.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych wszelkiego rodzaju grzałek, kuchenek, czy butli gazowych, a także własnych żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Żelazka należące do obiektu (dostępne do wypożyczenia w Recepcji wraz z deską do prasowania) winny być używane z zachowaniem wszystkich środków ostrożności i wyłączone niezwłocznie po zaprzestaniu korzystania oraz odłożone w sposób niesprawiający zagrożenia pożarowego.

 

§6  Odpowiedzialność hotelu

 

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego w art. 846-849.
 2. Gość ma obowiązek zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, a także przedmiotów, czy żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, gdzie pojazd taki został zaparkowany.

 

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych przez Gościa

 

 1. Przedmioty osobistego użytku, nieopatrznie pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt, zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej DHL dla klientów indywidualnych.
 2. W przypadku nieotrzymania dyspozycji odesłania pozostawionych przedmiotów hotel przechowa je przez okres trzech kolejnych miesięcy po wyjeździe Gościa, a następnie postąpi zgodnie z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w art. 183-188 KC i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.1966r. w sprawie rzeczy znalezionych - Dz.U.Nr 22, poz. 141 ze zm.).
 3. Lekarstwa, czy wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze, ze względu na swoje właściwości, mogą być przechowywane przez hotel jedynie przez okres 24 godzin.

 

§8  Reklamacje

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje związane z pobytem Gościa w hotelu przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej, na druku dostępnym w Recepcji, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§9  Postanowienia dodatkowe

 

 1. Hotel akceptuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł, jednakże ich Właściciele są zobowiązani do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta oraz do odpowiedniego zabezpieczenia przed wyrządzeniem przez nie szkód na mieniu hotelu oraz innych Gości. W przypadku wyrządzenia szkód i pozostawienia przez zwierzęta nieczystości niemożliwych do usunięcia samodzielnie przez Gościa, jest on zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Recepcją. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z przywróceniem pokoju do poprzedniego stanu Gość zostanie nimi obciążony, uwzględniając również odpowiednią opłatę za wyłączony z użytku pokój hotelowy.
  Dodatkowe szczegóły regulujące zasady pobytu w Hotelu Herbal ze zwierzęciem znajdują się w osobnym dokumencie dostępnym w Recepcji.
 1. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, ani iluminacyjnych, bądź innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie mienia, zdrowia i życia.
 2. Gość został poinformowany, że przetwarzanie jego danych osobowych jest zgodne z podstawą prawną (art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych). Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Castellum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 31, 50-066 Wrocław dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu Herbal oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez ten hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zakazuje się prowadzenia w hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 4. Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian.